ໂດຍສັງເຂບ

ຫ້ອງການ ສກລ

ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ເປັນການຈັດຕັ້ງໜ່ຶງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງຂອງສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ມີຖານະທຽບເທ່ົາກັບກົມອ່ືນໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ; ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະປະທານສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ວາງແຜນ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານ, ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ວຽກງານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງ ກໍາມະບານ, ເປັນໃຈກາງໃນການພົວພັນປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພົວພັນປະສານງານຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ. ປະຈຸບັນຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານ ລາວປະກອບມີ 04 ພະແນກ ເຊ່ັນ: ພະແນກແຜນການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ; ພະ ແນກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ; ພະແນກການເງິນ; ພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ກອງທຶນ.
ຜົນງານທ່ີພົ້ນເດ່ັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເປັນຂົວຕ່ໍລະຫ່ວາງຄະນະປະທານ ແລະ ບັນດາກົມຕ່າງໆ ເພ່ືອປະຕິບັດວຽກງານ ລວມ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອັນຮີບດ່ວນພາຍໃນ ສກລ, ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຂອງລັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມ ຂອງອົງຄະນະພັກຂັ້ນຂອງຕົນຫັນໃຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການອັນລະອຽດແຕ່ລະ ໄລຍະ, ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມທຸກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກໍາມະບານໃນທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອສ່ອງແສງລາຍ ງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປະຈໍາ ແລະ ນໍາເອົາທິດທາງຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງເພ່ືອຊຸກຍູ້ ແລະ ຊີ້ນໍາຂັ້ນລຸ່ມ ປະຕິບັດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານກໍາມະບານໃຫ້ພາກສ່ວນອ່ືນໆ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນໃຈ ກາງຕິດຕ່ໍພົວພັນປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນັບທັງຢູ່ພາຍໃນສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະ ບານລາວ, ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ທ້ອງຖ່ິນ, ປະສານງານກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພ່ືອສະຫລຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ແຂວງ, ກະຊວງຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ, ຮາກຖານອ້ອມຂ້າງເພ່ືອກະກຽມເນື້ອໃນ ເອກະສານສໍາຫລັບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ, ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະຫະພັນກໍາມະບານ ລາວທ່ົວປະເທດ, ຕິດຕາມກວດກາກອງປະຊຸມໃຫ່ຍກໍາມະບານຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຮາກຖານໃນແຕ່ ລະສະໄໝ, ຮ່າງບັນດາບົດໂອ້ລົມ, ບົດຄວາມເຫັນ, ບົດປາໄສ ແລະ ບົດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຮັດແຈ້ງການ, ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເຂົ້າມາຟັງລາຍງານສ່ອງແສງ ສະພາບການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ທ່ີສໍາຄັນຫ້ອງການສູນກາງ ສະຫະພັນກໍາມະບານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງແຜນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະປະທານ, ຂື້ນ ແຜນການງົບປະມານ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ , ງວດ ແລະ ປີ ໃຫ້ຄະນະນໍາແຕ່ລະ ໄລຍະ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍ ໃນສໍານັກງານຫ້ອງການຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ກະລຸນາກົດ Like & Share

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍ ໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.