ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍສະມາຊິກກຳມະບານ:

ພາຍຫຼັງທີ່ມີມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວວາງອອກ, ການຈັດຕັ້ງກຳມະບານແຕ່ລະຂັ້ນກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັງປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ຕິດພັນກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆນັບທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກຳມະບານເປັນລະບົບ.

          ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ສະຫະພັນກຳມະບານລາວເປັນຕົ້ນມາ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກກຳມະບານໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີ 18 ສະຫະພັນກຳມະບານນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ, ໃນນີ້ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ, ໃນນີ້ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງໄຊສົມບູນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ 36 ສະຫະພັນກຳມະບານກະຊວງ ແລະ ອົງການ, 148 ສະຫະພັນກຳມະບານເມືອງ 20 ສະຫະພັນກຳມະບານຂະແໜງການ 3.797 ຮາກຖານ, ມີ 6789 ໜ່ວຍມີສະມາຊິກກຳມະບານໃນທົ່ວປະເທດທົງໝົດ 210.419 ຄົນ, ຍິງ 94.286 ຄົນທຽບໃສ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ VI ເພີ່ມຂຶ້ນ 55.311 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 30,56 %. ທຽບໃສ່ການຂະຫຍາຍລັດຖະກອນ, ກຳມະກອນກວມ …..% ໃນນີ້ເປັນສະມາຊິກພັກ 23,644 ຄົນ, ຍິງ 7.761 ຄົນ, ເປັນຊາວໜຸມ 30.367 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 18.462 ຄົນ. ມີພະນັກງານກຳມະບານອາຊີບທັງໝົດ 1.142 ຄົນ, ຍິງ 411 ຄົນ, ໃນນີ້ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ 39 ຄົນ, 05 ຄົນ.

ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກງານ:

           ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງກຳມະບານລາວ, ຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງກຳມະບານແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາ

ໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງພະນັກງານຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງຂະບວນການຕ່າງໆຂອງມະຫາຊົນ, ຖືເອົາການເຕີບໃຫຍ່ຈາກຂະບວນການຂະບວນ ເພື່ອສ້າງເປັນສະມາຊິກພັກ ແລະ ການເປັນພະນັກງານສືບທອດໃນຂົງເຂດວຽກງານກຳມະບານ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວການຈັດຕັ້ງກຳມະບານຂັ້ໜຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບຳລຸງຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ຂອງຕົນເຊັ່ນ: ໄດ້ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້…..ຄົນ, ໄລຍະສັ້ນຢູ່ ສສຫວຽດນາມ….ຄົນ, ຢູ່ສປຈີນ 42 ຄົນ, ໄລຍະຍາວຢູ່ ສສຫວຽດນາມ……ຄົນ, ຈັດສົ່ງໄປຮຽນທິດສະດີການເມືອງໄລຍະສັ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດມີ….ຄົນ, ຕ່າງປະເທດມີ…….ຄົນ, ນອກຈາກການຈັດຕັ້ງຍົກລະດັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການຈັດຕັ້ງກຳມະບານກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຝຝຶກອົບຮົມຕາມສະວິຊາສະເພາະຕ່າງໆຄື: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອທີ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາຫວຽດ, ວຽກງານສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ວຽກງານສັນຍາຮງງາຮລວມໝູ່ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານກຳມະບານມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງທັງດ້ານປະລິານ

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.