ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການ ສກລ

         ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ເປັນການຈັດຕັັ້ງໜ່ຶງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດຕັັ້ງຂອງສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບກົມອ່ືນໆຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂັັ້ນສູນກາງ; ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະປະທານສູນກາງສະຫະພັນກໍາ ມະບານລາວໃນການຄົັ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ວາງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ, ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ວຽກງານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງກໍາມະບານ, ເປັນໃຈກາງໃນການພົວພັນປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພົວພັນປະສານງານຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ສາກົນຕ່າງໆ. ປະຈຸບັນ ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວປະກອບມີ 04 ພະແນກ ເຊັ່ນ: ພະແນກແຜນການ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ; ພະແນກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ; ພະແນກການເງິນ; ພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ກອງ ທຶນ. ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຄະນະປະທານ ແລະ ບັນດາກົມຕ່າງໆ ເພ່ືອປະຕິບັດວຽກງານລວມ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານອັນຮີບດ່ວນພາຍໃນສກລ, ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງລັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງອົງຄະນະພັກຂັັ້ນຂອງຕົນຫັນໃຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການອັນລະອຽດແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມທຸກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກໍາມະບານໃນທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອສ່ອງແສງລາຍ ງານໃຫ້ຂັັ້ນເທິງເປັນປະຈໍາ ແລະ ນໍາເອົາທິດທາງຊີ້ນໍາຂອງຂັັ້ນເທິງເພ່ືອຊຸກຍູ້ ແລະ ຊີ້ນໍາຂັັ້ນລຸ່ມ ປະຕິບັດ, ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານກໍາມະບານໃຫ້ພາກສ່ວນອ່ືນໆ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງເປັນໃຈກາງຕິດຕໍ່ພົວພັນປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ນັບທັງຢູູ່ພາຍໃນສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ທ້ອງຖີ່ນ, ປະສານງານກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພ່ືອສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັັ້ນຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ແຂວງ, ກະຊວງຂັັ້ນທ້ອງຖີ່ນ, ຮາກຖານອ້ອມຂ້າງເພ່ືອກະກຽມເນ່ື້ອໃນ ເອກະສານສໍາຫລັບ ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ, ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະຫະພັນກໍາມະບານ ລາວທົ່ວປະເທດ, ຕິດຕາມກວດກາ ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍກໍາມະບານຂັັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຮາກຖານໃນແຕ່ລະສະໄໝ, ຮ່າງບັນດາບົດໂອ້ລົມ, ບົດຄວາມເຫັນ, ບົດປາໄສ ແລະ ບົດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ, ພ້ອມນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຮັດແຈ້ງການ, ແຈ້ງເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ເຂົັ້າມາຟັງລາຍງານສ່ອງແສງ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ທີ່ສໍາຄັນຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງແຜນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະປະທານ, ຂື້ນແຜນການງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼູຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ , ງວດ ແລະ ປີ ໃຫ້ຄະນະນໍາແຕ່ລະໄລຍະ; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃນສໍານັກງານຫ້ອງການຂອງຕົນຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ.

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.