ກົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ

ສະຫງວນລິຂະສິດ @2021 ກຳມະບານລາວ