ຄະນະຮັບຜິດຊອບເວບໄຊ

ທ່ານ ອຸດົມເດດ ສີລາເພັດ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ອາທິດ ສໍພິມມະວົງ
ຮອງພະແນກນິຕິກຳ
ທ່ານ ແພງ ຄຳມະນີ
ຮອງພະແນກກົມຂ່າວສານ
ທ່ານ ວຽງຄອນ ວິທະຍາ
ວິຊາການພະແນກນິຕິກຳ
ທ່ານ ສອນໄຊ ກ້ວາງມະນີວັນ
ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ
ທ່ານ ແວວປະສິດ ວິໄຊ
ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ
ທ່ານ ສຸພາໄຊ ເທບພະວົງ
ວິຊາການກົມຂ່າວສານ

 

ເບີໂທຕິດຕໍ່ປະສານງານ:

020 5984 8222 (ຕຸ້ຍ)

020 5886 2900 (ແວວ)

ກະລຸນາກົດ Like & Share

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍ ໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.