ແຈ້ງການ

ລຳດັບ

ເນື້ອໃນເອກະສານ

Download
1ແຈ້ງການຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດ 2022PDF
2ແຈ້ງການ ເພີ່ມທະວີໃນການຝັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາວຽກງານກຳມະບນ ເລກທີ 423 ສກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ເມສາ 2022PDF
3
4
5
6
7
8
9
10
ກະລຸນາກົດ Like & Share

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍ ໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.