ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ລຳດັບFile
ເນື້ອໃນເອກະສານ
ລົງວັນທີ
ດາວໂຫຼດ
1ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ກະຊວງ ອົງການ ເລກທີ 512 ສກລ ນະຄອນຫຼວງ
Download
2ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ນຄອນຫຼວງ ແຂວງ ເລກທີ 518 ສກລ ນະຄອນຫຼວງ
Download
3ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ເມືອງ ນະຄອນ ໂຮງງານ ກຸ່ມບໍລິສັດ
Download
4ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານຮາກຖານ ເລກທີ 520 ສກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Download
5ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແປງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກຳມະບານ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ
Download
6ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ 5 ເປັນເຈົ້າ 15.6.2021
Download
7ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ຂັ້ນຕ້ອນ ແລະ ວິທີການສະເໜີຄວັດຕາປະທັບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຕ່ລະຂັ້ນ
Download
8ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຢຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານລາວ29/9/2022
Download

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.