ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ

ເນື້ອໃນເອກະສານ

Download
1ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ກະຊວງ ອົງການ ເລກທີ 512 ສກລ ນະຄອນຫຼວງPDF
2ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ນຄອນຫຼວງ ແຂວງ ເລກທີ 518 ສກລ ນະຄອນຫຼວງPDF
3ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ເມືອງ ນະຄອນ ໂຮງງານ ກຸ່ມບໍລິສັດPDF
4ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານຮາກຖານ ເລກທີ 520 ສກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນPDF
5ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແປງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກຳມະບານ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວPDF
6ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ 5 ເປັນເຈົ້າ 15.6.2021 2PDF
7ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ຂັ້ນຕ້ອນ ແລະ ວິທີການສະເໜີຄວັດຕາປະທັບ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຕ່ລະຂັ້ນ PDF
8
9
10
ກະລຸນາກົດ Like & Share

Copyright@2021. All Rights Reserved. ພັດທະນາໂດຍ ໜ່ວຍງານໄອທີ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.