ຂ່າວສານ
  • ກໍາມະບານ​ລາວ​ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  • ເປັນແກນນໍາ​ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ​ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ​ ສະມາຊິກກໍາມະບານ,​ ກໍາມະກອນ ແລະ​ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ
  • ຫຼື​ ເອີ້ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າ​ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ

ກົມປົກປ້ອງແຮງງານ

ກຳມະບານແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານ?ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຫຍັງແດ່?

ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນຳ; ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາ ຊິກກໍາມະບານ, ກໍາມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນ. ເຄື່ອນໄຫວຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 1956.

ພາລະບົດບາດຂອງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ອຶ່ນມີຄວາມຕື່ນຕົວທາງການເມືອງ, ຮູ້ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິທະຍາ ສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ມີອະລິຍະທຳທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ມີວິໄນໃນການອອກແຮງງານ;

ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງສະມາຊິກກຳມະບານກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນ;

ຕິດຕາມ, ກວດກາການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ຂອງອົງການລັດແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ

ແມ່ນພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ,​ ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານອື່ນ ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ເຜົ່າ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ, ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ, ບໍ່ພົວພັນກັບການພະນັນ, ສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.

              ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານດ້ວຍຕົນເອງ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຳມະບານ

1.     ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດອັນຊອບທຳ, ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ.

2.     ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານກຳມະບານ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ສີມືແຮງງານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການອອກແຮງງານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ;

3.     ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ອົງການກຳມະບານຈັດຂຶ້ນ.

4.     ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານໃນເວລາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຈັບເປັນ, ເສຍຊີວິດ ຫຼື ໄພ ພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

5.     ສະມາຊິກກຳມະບານຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງດີເດັ່ນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກສະຫະພັນກຳມະບານ ຫຼື ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.